REGULAMIN

Regulamin serwisu internetowego Biura Podróży CHORTYCIA

1. Informacje ogólne

Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego Biura Podróży CHORTYCIA

Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określają prawa i obowiązki użytkowników Serwisu.

Właścicielem serwisu internetowego jest firma:

Biuro Podróży CHORTYCIA

Pl. Na Bramie 8

37-700 Przemyśl

działająca jako agent turystyczny.

Serwis umożliwia dokonywanie rezerwacji i zakupu imprez turystycznych. Rezerwacja lub zakup imprezy może odbyć się poprzez stronach internetowych www.kresy.com oraz www.odkrywajmyswiat.com, telefonicznie pod numerem telefonu ( + 48) 16 676 82 41 lub bezpośrednio w biurze agenta pod adresem: Biuro Podróży CHORTYCIA

Pl. Na Bramie 8

37-700 Przemyśl

Opublikowane na stronach materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

2. Objaśnienia i definicje

Touroperator (Organizator) – organizator prezentowanych na stronach serwisu ofert turystycznych.

Agent – Biuro Podróży CHORTYCIA , Pl. Na Bramie 8 , 37-700 Przemyśl, którego działalność polega na pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz Organizatorów posiadających koncesję w kraju lub na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę w kraju.

Konsultant – pracownik Agenta zajmujący się kompleksową obsługą Klienta. Do jego obowiązków należy szczegółowe prezentowanie oferty oraz udzielanie wszelkich informacji dotyczących usług turystycznych.

Klient – osoba składająca zapytanie ofertowe, dokonująca rezerwacji imprezy turystycznej lub wykupująca pobyt w hotelu, bilet autokarowy, lotniczy lub polisę ubezpieczeniową.

Umowa – zgłoszenie – umowa dotycząca zakupionej imprezy turystycznej zawarta pomiędzy Klientem a Organizatorem za pośrednictwem Agenta zawierająca szczegółowe dane dotyczące wykupionej imprezy a także dane osób w niej uczestniczących. Umowa staje się prawnie wiążąca dla obu stron po podpisaniu przez Klienta.

Warunki uczestnictwa – integralna część umowy – zgłoszenia. Dokument, z którym Klient zobowiązany jest zapoznać się, przy zawarciu umowy. Reguluje on wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Klienta.

Impreza turystyczna – usługa wykonywana przez Touroperatora (Organizatora) i na rzecz Klienta zawierająca program oraz świadczenia objęte wspólną ceną.

Serwis internetowy – strony internetowe Biura Podróży CHORTYCIA działająca pod adresami: www.odkrywajmyswiat.com, www.integracje-chortycia.pl oraz www.kresy.com

3. Zasady korzystania z serwisu internetowego

Korzystając z Serwisu internetowego Klient akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie i ponosi odpowiedzialność za czynności wynikające z korzystania z Serwisu.

Klient korzysta z Serwisu tylko w swoim imieniu. Jeśli czyni to w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiada ważne w świetle prawa pełnomocnictwo. Za działanie bez pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic ponosi pełną odpowiedzialność.

Dokonywanie zapytań o rezerwację z użyciem fałszywego nazwiska lub cudzego nazwiska bez ważnego pełnomocnictwa jest niedopuszczalne i zabronione poprzez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Rezerwacja i zakup imprezy turystycznej jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją warunków uczestnictwa Organizatora wycieczki turystycznej oraz zapisów niniejszego Regulaminu.

Biuro Podróży CHORTYCIA nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało bez wad, usterek, przerw czy braku możliwości połączenia się z Systemem Rezerwacji Elektronicznej oraz, że rezultat poszukiwań sprosta Państwa oczekiwaniom, co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych z serwisu informacji.

Dane osoby, rezerwującej imprezę turystyczną, powinny zgadzać się z danymi w paszporcie, lub w dowodzie osobistym przy podróżach na terenie Unii Europejskiej pod rygorem nie zrealizowania wykupionych świadczeń. W przypadku niezgodności danych osobowych zawartych w rezerwacji z danymi w wyżej wymienionych dokumentach, dokonana zapłata za niezrealizowane z tego powodu świadczenia nie podlega zwrotowi.

W chwili dokonania rezerwacji Imprezy Turystycznej, jak również w czasie wykonywania usługi, Klient oraz wszyscy uczestnicy imprezy powinni posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie Imprezy Turystycznej w tym w szczególności ważny paszport, wymagane przy wyjeździe wizy lub inne dokumenty określone przepisami państw, do których Klient podróżuje. Minimalny termin ważności dokumentu podróży określają przepisy poszczególnych państw, jak również winny być wskazane w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa danego Organizatora Imprezy Turystycznej.

4. Ochrona danych osobowych

Wszystkie dane osobowe udostępniane przez Klienta w trakcie procedury rezerwacyjnej na stronach Serwisu internetowego Biura Podróży CHORTYCIA, wprowadzane do systemu, drogą e-mailową lub telefonicznie będą przetwarzane przez Biuro Podróży Chortycia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (tekst jednolity Dz.U 2018, poz. 1000 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z postanowieniami zawartymi w Warunkach Uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Touroperatorów.

Biuro Podróży CHORTYCIA przetwarza dane osobowe niezbędne do nawiązania, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego (świadczenia usług przez Biuro Podróży CHORTYCIA które podane zostały w formularzu rejestracyjnym, drogą e-mailową lub telefonicznie.

Wysyłając Formularz Rezerwacyjny, przesyłając swoje dane osobowe e-mailem, faksem lub telefonicznie, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez Biuro Podróży CHORYCIA swoich danych osobowych w celach administracyjnych i statystycznych oraz w celu świadczenia przez Biuro Podróż CHORTYCIA usług marketingowych polegających na promowaniu usług Biura Podróży CHORTYCIA i jego partnerów.

Wysłanie formularza rejestracyjnego po oznaczeniu opcji (Tak) w odniesieniu do opcji handlowych, stanowi wyrażenie zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Biuro Podróży CHORTYCIA przestrzega prawa do ochrony prywatności i gwarantuje wszystkim użytkownikom logującym się i rejestrującym w serwisie, że dane będą właściwie chronione zgodnie z przepisami prawa polskiego tj ustawą o ochronie danych osobowych (Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. Z 2018, poz 1000, 1669 z późn. zm.).

Wypełnienie formularza rezerwacyjnego oznacza zgodę użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z obsługą klienta oraz w celach marketingowych. Podanie przez użytkownika portalu danych osobowych jest dobrowolne i związane wyłącznie z procedurą rejestracji i zakupu oferty turystycznej. Biuro Podroży CHORTYCIA zobowiązuje się nie ujawniać, nie odsprzedawać i nie wymieniać osobom trzecim danych osobowych zarejestrowanych użytkowników zgromadzonych w systemie w trakcie rejestracji.

Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi. W czasie, gdy dane będą przetwarzane, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawienia.

5. Zawarcie umowy o imprezę turystyczną

Za pośrednictwem serwisu internetowego Biura Podróży CHORTYCIA zostają udostępnione oferty turystyczne wybranych Touroperatorów (Organizatorów) zawierające szczegółowy program, świadczenia oraz koszty imprezy.

Po zapoznaniu się z wybraną przez Państwa ofertą, można dokonać wstępnej rezerwacji poprzez formularz rezerwacyjny (klikając „Rezerwuj”), drogą e-mailową lub telefonicznie bezpośrednio u Konsultanta pod nr telefonu + 48 16 676 82 41.

Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego, e-maila z rezerwacją lub wstępnej rozmowie telefonicznej, Konsultant Biura Podróży CHORTYCIA sprawdza dostępność miejsc dla wybranej imprezy.

Otrzymując potwierdzenie dostępności miejsc, Konsultant przesyła do Państwa faksem, e-mailem lub przekazuje osobiście wszelkie informacje oraz dokumenty potrzebne do zapisu na imprezę (umowę oraz warunki uczestnictwa w imprezie).

Po podpisaniu umowy dokonujecie Państwo wpłaty (zaliczki lub całej kwoty za imprezę) na wskazany przez Konsultanta Biura Podróży Chortycia numer rachunku bankowego. Wpłaty można dokonać on-line, przelewem tradycyjnym, przekazem pocztowym lub osobiście gotówką w siedzibie Agenta.

W momencie podpisania umowy przez Klienta, zawarta zostaje Umowa pomiędzy Klientem a Organizatorem imprezy za pośrednictwem Agenta.

Potwierdzenie zapłaty za imprezę turystyczną jest zakończeniem rezerwacji i dokonaniem sprzedaży świadczeń.

W każdym czasie mogą Państwo skontaktować się z Biurem Podróży Nazwa Biura aby uzyskać odpowiedzi na temat statusu swojej rezerwacji, dodatkowych informacji o zarezerwowanej wycieczce turystycznej lub uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące Państwa wyjazdu.

Na dwa dni przed datą wylotu powinni Państwo skontaktować się z Biurem Podróży Nazwa Biura aby potwierdzić dokładną godzinę wyjazdu/wylotu oraz godzinę stawienia się w punkcie odprawy.

Biuro Podróży CHORTYCIA poinformuje Państwa każdorazowo o wszelkich zmianach w rezerwacji wycieczki turystycznej na podstawie otrzymanego komunikatu od Organizatora.

6. Cena imprezy turystycznej

Cena zakupionej imprezy turystycznej zawiera wszystkie składniki zawarte w opisie, między innymi:

– opłatę za zakwaterowanie,

– koszty transportu (z wyjątkiem ofert z dojazdem własnym),

– świadczenia dodatkowe zgodne z opisem imprezy,

– podatki,

– opłaty paliwowe i lotniskowe w przypadku imprez z transportem lotniczym,

– inne zgodne z opisem imprezy turystycznej.

Organizator może zmienić lub wycofać ze sprzedaży ofertę już po dokonaniu rezerwacji. Rezerwacja taka zostanie anulowana bez ponoszenia przez Państwa jakichkolwiek kosztów. Biuro Podróży CHORTYCIA nie ma wpływu na dokonywanie zmian przez Organizatora imprezy. Zasady dokonywania tych zmian określone są każdorazowo w umowie-zgłoszeniu lub w warunkach uczestnictwa, jaką akceptują Państwo przy dokonywaniu rezerwacji.

Biorąc pod uwagę, że cena imprezy turystycznej może być wyrażona przez niektórych Organizatorów zarówno w PLN jak i w walutach obcych, cena za imprezę turystyczną może ulec zmianie, wynikającej z przelicznika bieżącego kursu waluty, jednak zmiana ceny nie może nastąpić w okresie krótszym niż 21 dni przed datą wyjazdu.

Każdy z Organizatorów imprez turystycznych zastrzega sobie prawo do zmiany ceny wycieczki w sytuacjach przewidzianych w warunkach uczestnictwa danego Organizatora.

Ostateczna cena zakupu imprezy turystycznej nie jest gwarantowana do momentu dokonania rezerwacji i jej potwierdzenia przez Organizatora imprezy turystycznej.

Biuro Podróży CHORTYCIA zastrzega sobie prawo do anulacji rezerwacji założonej przez Państwa i pełnego zwrotu wpłaconej kwoty w sytuacji, gdy na skutek błędów technicznych w systemie rezerwacyjnym zostały podane błędne ceny.

7. Sposoby i terminy płatności

Terminy płatności oraz kwoty określa Organizator w warunkach uczestnictwa, o czym dodatkowo informuje Państwa konsultant w momencie podpisywania umowy–zgłoszenia.

Wpłata zaliczki a także kolejne wpłaty powinny być regulowane w terminach wskazanych w potwierdzeniu rezerwacji oraz umowie.

Ostateczna rezerwacja u Organizatora zamówionej przez Klienta imprezy dokonuje się w momencie przesłania przez Klienta wpłat zgodnie z terminami w potwierdzeniu i umowie na wskazany numer konta bankowego.

Wpłaty mogą być realizowane w następujący sposób:

– przelew bankowy,

– przekaz pocztowy,

– wpłata gotówki w biurze Agenta.

W przypadku, gdy termin rezerwacji jest krótszy niż data wpłaty zaliczki oraz drugiej płatności określona przez Organizatora a także ofert last minute, ofert specjalnych oraz ostatnich miejsc w samolocie Klient zobowiązany jest do wpłaty całej kwoty za imprezę oraz niezwłocznego przesłania do Konsultanta podpisanych dokumentów i potwierdzenia zapłaty mailem lub faksem.

Płatności przelewem bankowym należy dokonać w terminie wskazanym przez Konsultanta na konto:

ING Bank Śląski SA O/ Przemyśl

56 1050 1546 1000 0092 4342 6385

Pl. Na Bamie 8

37-700 Przemyśl

W treści przelewu należy podać numer rezerwacji, imię i nazwisko, miejsce wyjazdu i termin wyjazdu.

W przypadku ofert last minute prosimy o jak najszybsze dokonanie wpłaty i przesłanie potwierdzenia faksem na nr (+48) 16 6786585 lub mailem na adres info@chotrycia.com.

Dopuszcza się możliwość płatności przekazem pocztowym, jeśli rezerwacja jest dokonywana na minimum 14 dni robocze przed terminem rozpoczęcia imprezy turystycznej.

Płatności przekazem pocztowym należy dokonać na powyższe konto podając numer rezerwacji, imię i nazwisko, miejsce wyjazdu i termin wyjazdu. Po dokonaniu płatności należy przesłać potwierdzenie faksem na nr (+48) 16 6786585 lub mailem na adres info@chotrycia.com .

Wpłat gotówkowych można dokonywać w siedzibie biura pod adresem:

Biuro Podróży CHORTYCIA

Pl. Na Bamie 8

37-700 Przemyśl

8. Zmiany w rezerwacji

Dokonanie zmian w rezerwacji po zakupie wycieczki turystycznej możliwe jest jedynie na warunkach określonych przez Organizatora imprezy.

Przy dokonywaniu zmian może zostać naliczona dodatkowa opłata manipulacyjna zgodna z warunkami uczestnictwa Organizatora imprezy turystycznej.

W celu dokonania zmiany rezerwacji prosimy o kontakt z Konsultantem.

9. Anulowanie rezerwacji

Klient, któremu nieprzewidziane sytuacje uniemożliwią uczestnictwo w wykupionej imprezie turystycznej, może zrezygnować z imprezy na zasadach określonych w warunkach uczestnictwa danej imprezy.

W chwili zakupu imprezy turystycznej Klient może wykupić dodatkowe ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy.

Rezygnację z wybranej imprezy należy zgłosić w formie pisemnej poprzez wysłanie drogą elektroniczną, listem poleconym lub osobiście w siedzibie Biura Podróży CHORTYCIA

Po otrzymaniu od Klienta rezygnacji Konsultant niezwłocznie przekaże pismo do Organizatora.

Biuro Podróży CHORTYCIA nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w rezerwacji lub za anulowanie rezerwacji przez Organizatora wycieczki.

O każdej zmianie w Państwa rezerwacji dokonanej przez Organizatora, będą Państwo informowani przez Biuro Podróży CHORTYCIA mailowo lub telefonicznie.

10. Obsługa posprzedażowa

W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z Konsultantem i uzyskać informacje na temat statusu rezerwacji, dodatkowych informacji o zarezerwowanej imprezie turystycznej oraz uzyskać odpowiedzi na inne pytania dotyczące Państwa rezerwacji.

Na minimum 24 godziny przed datą wylotu powinni Państwo skontaktować się z Konsultantem aby potwierdzić godziny wyjazdu/wylotu.

11. Postępowanie reklamacyjne

Biuro Podróży CHORTYCIA zobowiązuje się do rzetelnego informowania i przedstawiania ofert turystycznych zgodnie z szczegółami przedstawionymi przez Organizatora, przekazywania wpłat Klienta w wyznaczonym terminie (w odrębnych ustaleniach pomiędzy Agentem i Organizatorem) na konto Organizatora, do natychmiastowego informowania Klienta o jakichkolwiek zmianach dotyczących rezerwacji Imprezy Turystycznej oraz do niezwłocznego przekazywania Organizatorowi wszystkich uwag Klienta dotyczących imprez, a szczególnie reklamacji, roszczeń i skarg zgłoszonych przez Klienta.

W przypadku, gdy nie są Państwo zadowoleni z odpowiedniego wykonania umowy przez Organizatora mają Państwo prawo do złożenia reklamacji w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Organizatora świadczeń zawartych w umowie imprezy zawartej za pośrednictwem Biura Podróży CHORTYCIA.

Reklamacje należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Organizatora imprezy turystycznej. Reklamacje rozpoznaje Organizator na zasadach opisanych w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej.

Dołożymy wszelkich starań, aby usługi świadczone przez biuro były na najwyższym poziomie. W przypadku niezadowolenia z powodu jakości obsługi przez Biuro Podróży CHORTYCIA mogą Państwo złożyć stosowną reklamację.

Reklamacje związane z jakością obsługi Biura Podróży CHORTYCIA należy składać pisemnie na adres siedziby biura:

Pl. Na Bramie 8

37-700 Przemyśl

lub droga mailową na adres:

info@chortycia.com

Biuro Podróży CHORTYCIA rozpatrzy reklamację w terminie do 30 dni od daty jej wpłynięcia.

Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać:

– imię i nazwisko,

– adres zamieszkania (może zawierać także adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy),

– szczegółowy opis reklamacji.

Reklamacje, które nie zawierają wskazanych danych pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

12. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego..

Biuro Podróży CHORTYCIA nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób korzystających z usług świadczonych przez Biuro Podróży CHORTYCIA, wynikające z faktu nie odbycia podróży w przypadku występowania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a także z przyczyn niezależnych od biura, w szczególności strajku pracowników linii lotniczych, pracowników portów lotniczych, itp.

Korzystając z usług świadczonych przez Biuro Podróży CHORTYCIA oświadczają Państwo, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla Państwa jasne i zrozumiałe i akceptują Państwo wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu bez uwag.

Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Biuro Podróży CHORTYCIA rozstrzygane są przez sądy powszechne, rzeczowo i miejscowo właściwe według ustawy.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo informuję że ,w związku z wchodzącym w życie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej „RODO”) pragniemy dopełnić obowiązku informacyjnego i poinformować Państwa o tym, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO:

Administratorem Państwa danych jest

Chotrycia – Ihor Sydor

ul. Plac na Bramie 8, 37-700 Przemyśl

NIP: 7952355145,

Regon: 367659565 .

Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochrone danych w Biurze podróży Chortycia:

Maria Sydor e-mail:msydor@chortycia.com tel. 600219311

adres: ul. Plac na Bramie 8, 37-700 Przemyśl

Jakie dane przechowujemy

Przechowujemy i przetwarzamy następujące dane:

1. imię i nazwisko osoby zgłaszającej imprezę turystyczną oraz adres mailowy i telefon.

2. dane firmy zamawiającej imprezę turystyczną w tym adres siedziby firmy, numer NIP, adresy e-mail oraz telefony.

3. imiona i nazwiska oraz daty urodzenia wszystkich uczestników biorących udział w imprezie turystycznej, których ubezpieczamy od nieszczęśliwych wypadków.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Państwa danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. b i f ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a w pozostałym zakresie – udzielona przez Państwa zgoda.

Jaki jest ogólny cel przetwarzania danych

1.Przekazane nam dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu i zakresie na jaki wyrazili Państwo zgodę. Dane, które uzyskujemy od Państwa są niezbędne do zorganizowania imprezy turystycznej.

2.Pozyskane dane są potrzebne do sporządzenia poprawnej umowy organizacji imprezy turystycznej określane przez Ustawę o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz akty wykonawcze opublikowane w Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 884

3. Imiona, nazwiska oraz daty urodzeń uczestników wycieczek są dla nas niezbędne do zawarcia ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków. Na organizatorze ciąży obowiązek ubezpieczenia wszystkich uczestników. Udostępnione dane przekazanę zostaną firmie SIGNAL IDUNA lub Allianz w formie elektronicznej chronionej hasłem znanym tylko Administratorowi.

SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.

ul. Kamienna 19, 30 -001 Kraków

lub

TUiR Allianz Polska S. A.

ul. Rodziny Hiszkańskich 1, 02-672 Warszawa   

z którymi współpracuje Biuro podróży Chortycia.

4.Nie będziemy przetwarzać Państwa danych w celach marketingowych. Oferty będziemy przesyłać jedynie na życzenie wyrażone w formie mailowej bądź telefonicznej.

Jak długo przechowujemy dane

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy. Od zakończenia wycieczki będą one niszczone w ciągu 30 dni. Jest to okres wyznaczony przez Organizatora na składania reklamacji. Ubezpieczyciel przechowuje dane przez 2 lata. Jest to okres w którym można ubiegać się o odszkodowanie w razie zajścia na imprezie nieszczęśliwego wypadku.

Dodatkowe informacje

Dane osobowe będą usuwane w sytuacji, gdy osoba, które dane dotyczą wyrazi sprzeciw wobec ich przetwarzania, a interesy administratora będą podrzędne względem jej interesów lub podstawowych praw i wolności lub po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

Zmiany polityki prywatności

Zastrzegamy, że możemy wprowadzać zmiany w niniejszym dokumencie. Nowa wersja naszej Polityki Prywatności zostanie za każdym razem opublikowania na naszej stronach: www.kresy.com oraz www.odkrywajmyswiat.com. Mamy nadzieję, że powyższe informacje okazały się pomocne. W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu.